Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga(PGP) propisana je o Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007)...


Parcelacijski elaborati poljoprivrednih zemljišta

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta se izrađuje u skladu je sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08)...


Iskolčenje projektiranih objekata na terenu

Iskolčenje građevine je prenošenje projektiranih objekata sa odgovarajućih podloga na teren...


Snimanje i iskolčenje podzemnih i nadzemnih vodova

Geodetsko snimanje vodova podrazumljeva snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu...


Parcelacijski elaborati građevinskih zemljišta

Parcelacijski elaborati propisani su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007) i ...


Uplana objekta u katastar zemljišta i zemljišne knjige

Geodetski elaborat ucrtavanja objekta je evidentiranje postojećeg objekta u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu...


Elaborati etažiranja

Etažiranje je postupak kojim se se uspostavlja etažno vlasništvo. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom...


Katastarsko - topografske situacije

Geodetska situacija je snimak stanja na terenu, a sadrži položajni i visinski prikaz terena...