Elaborati etažiranja
Etažiranje je postupak kojim se se uspostavlja etažno vlasništvo. Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom  prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.) a povezano s  odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja  se sastoji od zemljišta sa zgradom.
 
Etažirati se mogu stambene zgrade i obiteljske kuće sa dvije ili više etažnih jedinica. U postupku etažiranja potrebno je etažirati sve etažne jedinice (stanove, poslovne prostore, garaže …).
Objekt se ne može etažirati, ako nije evidentiran u katastru zemljišta i zemljišnoj knjizi.
 
Za izradu elaborata etažiranja potrebno je prokupiti sjedeće dokumente: građeviska dozvola ili uvjerenje (potvrda) o vremenu gradnje, kopija katastarskog plana, izvadak iz posjedovnog lista, vlasnički list i nacrti objekta iz glavnog projekta(dio građ. dozvole).