Parcelacijski elaborati građevinskih zemljišta
Parcelacijski elaborat je postupak kojim se provode promjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi u pogledu broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarske čestice.
Parcelacijskim elaboratom uglavnom se jedna katastarska čestica djeli na više kat. čestica ili se više kat. čestica spaja u jednu kat. česticu.

Parcelacijski elaborati propisani su Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007) i Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima.
 
Parcelacija građevinskog zemljišta izrađuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007).
 
Parcelacijski elaborat izrađuje se na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, detaljni plan uređenja i urbana komasacija).
Parcelacijski elaborat mora sadržavati potvrdu (ovjera) tijela nadležnog za prostorno uređenje da je izrađen u skladu sa dokumentima ili aktima prostornog uređenja.
 
Prije predaje parcelacijskog elaborata na ovjeru kod tijela nadležnog za prostorno uređenje potrebno je dostaviti kopiju katastarskog plana, posjedovni list i  vlasnički list te dokument ili akt temeljem kojeg se vrši parcelacija.
Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
Parcelacijski elaborati poljoprivrednih zemljišta
Parcelacijski elaborat je postupak kojim se provode promjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi u pogledu broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarske čestice.
Parcelacijskim elaboratom se uglavnom jedna katastarska čestica djeli na više kat. čestica ili se više kat. čestica spaja u jednu kat. česticu.

 
Parcelacijski elaborati su propisani Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007) i Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima.

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta se izrađuje u skladu je sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08).
Prije parcelacije poljoprivrednog zemljišta je potrebno od tijela nadležnog za prostorno uređenje ishodovati uvjerenje da je predmetna čestica izvan građevinskog  područja.
 
Prije predaje parcelacijskog elaborata u nadležni područni ureda za katastar na provedbu je potrebno izvaditi kopiju katastarskog plana, posjedovni list  i vlasnički list. Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.