Iskolčenje projektiranih objekata na terenu
Iskolčenje građevine je prenošenje projektiranih objekata sa odgovarajućih podloga na teren. Iskolčenje se izvodi u horizontalnom i visinskom smislu.
Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na terenu.
 
Elaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način na koji su stabilizirane točke planirane građevine.
 
Iskolčenju i izradi elaborata iskolčenje može se prići nakon što je prostorno-planska dokumentacija postala pravomoćna (pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, pravomoćna građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta...).
Iskolčenje građevine se može izvoditi u više faza što ovisi o veličini i složenosti građevine. Svi radovi na gradilištu se izvode u dogovoru sa investitorom (voditeljem gradilišta).
 
Elaborat iskolčenja sastavni dio dokumentacije na gradilištu i njime investitor prijavljuje početak ili nastavak gradnje.