Katastarsko - topografske situacije
Geodetska situacija je snimak stanja na terenu, a sadrži položajni i visinski prikaz terena. Visinska konfiguracija terena definira se kotama ili slojnicana ovisni o konfiguraciji terena. Na situaciju se uklapa (preklapa) katastarski plan a situacija se izrađuje u odgovarajućem mjerilu (1:200. 1:250, 1:500 …).
 

Geodetske situacije stanja terena koriste se za različite namjene;

  • snimak izvedenog stanja građevine,
  • za izradu topografsko-katastarske podloge za potrebe utvrđivanja granice pomorskog dobra,
  • za određivanje stvarne površine katastarske čestice prilikom kupoprodaje nekretnine,
  • snimanje konfiguracije terena kao podloga za izradu digitalnog modela terena za potrebe obračuna kubatura iskopa ili nasipa,
  • situacija kao podloga za rješavanje raznih imovinsko-pravnih odnosa,
  • situacija terena za potrebe identifikacije katastarskih čestica,
  • geodetsko-batimetrijeke situacije (prikaz konfiguracije morskog dna),
  • situacije raznog tematskog sadržaja.
 
Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.