Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga(PGP) propisana je o Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007).

Posebna geodetska podloga je položajni i visinski prikaz terena sa uklopljenim (preklopjenim) katastarskim planom izrađena u odgovarajućem mjerilu (1:200, 1:250 i 1:500).
 
Posebna geodetska podloga mora biti ovjerena o strane nadležnog područnog ureda za katastar (ispostave).
 

Posebnom geodetskom podlogom definira se oblik i veličina građevinske čestice. Izrađuje se za potrebe projektiranja (gradnja, rekonstrukcija, nadogradnja…) i ona je osnovna podloga (dokument) na temelju koje se izdaju svi dokumenti ili akti prostornog uređenja (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, rješenje o utvrđivanju građevne čestice…).