Parcelacije poljoprivrednog zemljišta
Parcelacijski elaborat je postupak kojim se provode promjene u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi u pogledu broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarske čestice.
Parcelacijskim elaboratom se uglavnom jedna katastarska čestica djeli na više kat. čestica ili se više kat. čestica spaja u jednu kat. česticu.

 
Parcelacijski elaborati su propisani Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007) i Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima.

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta se izrađuje u skladu je sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08).
Prije parcelacije poljoprivrednog zemljišta je potrebno od tijela nadležnog za prostorno uređenje ishodovati uvjerenje da je predmetna čestica izvan građevinskog  područja.
 
Prije predaje parcelacijskog elaborata u nadležni područni ureda za katastar na provedbu je potrebno izvaditi kopiju katastarskog plana, posjedovni list  i vlasnički list. Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.